Monday, January 2, 2012

Kaedah penyimpanan dokumen terperingkat

Dokumen terperingkat adalah dokumen atau surat rasmi yang dikelaskan kepada Rahsia Besar, Rahsia, Sulit dan Terhad. Maklumat dalam dokumen terperingkat mesti diberi perlindungan keselamatan berdasarkan Arahan Keselamatan yang bertujuan untuk mengawal rahsia-rahsia negara dengan berkesan. Oleh itu, penyimpanan dokumen terperingkat adalah perkara yang perlu diambil perhatian dalam setiap jabatan kerajaan. Berikut adalah kaedah penyimpanan dokumen terperingkat;


· Rahsia Besar

Dokumen terperingkat yang dikategorikan sebagai Rahsia Besar adalah seperti dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi. Dokumen-dokumen di bawah kategori ini adalah seperti kertas-kertas kabinet mengenai politik dan ekonomi, maklumat perancangan ketenteraan dan surat menyurat berkenaan dengan perdagangan dan pertahanan. Semua dokumen yang dikategorikan sebagai Rahsia Besar hendaklah disimpan di dalam bilik kebal atau peti besi yang dipasang dengan kunci tatakira. Jika dokumen tersebut sedang digunakan, ia boleh disimpan dalam kabinet fail yang berkunci dan menggunakan palang besi berkunci. Peti besi dan kabinet fail berkunci perlu mempunyai dua kunci yang disimpan oleh dua pegawai yang berasingan.

· Rahsia

Dokumen yang dikategorikan sebagai Rahsia adalah dokumen, maklumat dan bahan rasmi yang berkaitan dengan keselamatan, kepentingan dan martabat negara seperti arahan penting perwakilan Malaysia yang berunding dengan negara asing. Kaedah penyimpan dokumen Rahsia ini sama dengan dokumen Rahsia Besar di mana dokumen tersebut perlu disimpan di dalam bilik kebal, peti besi yang dipasang dengan kunci tatakira dan kabinet keluli yang dipasang palang besi.


· Sulit

Dokumen terperingkat di bawah kategori sebagai Sulit pula adalah dokumen atau maklumat atau bahan rasmi seperti laporan-laporan perisikan. Dokumen-dokumen terperingkat kategori ini disimpan di dalam kabinet atau almari keluli berkunci dan simpanan sementara pula adalah di dalam peti berkunci dengan kebenaran Pegawai Keselamatan jabatan.


· Terhad

Dokumen terhad adalah dokumen atau maklumat atau bahan rasmi selain daripada yang dikategorikan sebagai Rahsia Besar, Rahsia dan Sulit tetapi perlu diberi perlindungan dari segi keselamatannya seperti buku-buku Jabatan bagi maksud arahan dan perintah-perintah dan arahan-arahan. Dokumen yang dikategorikan sebagai Terhad ini perlu disimpan di dalam kabinet atau almari keluli yang berkunci. Bagi simpanan sementara pula, dokumen tersebut perlulah disimpan di dalam peti berkunci dengan kebenaran Pegawai Keselamatan Jabatan.


Menurut Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat, semua dokumen terperingkat yang ditinggalkan untuk jangka masa yang singkat tanpa ditunggu perlulah diletakkan di dalam bilik yang dikunci serta tingkap bertutup yang juga dikunci. Jika dokumen tersebut ditinggalkan dalam masa yang lebih daripada 10 minit, maka dokumen tersebut hendaklah disimpan dalam kabinet atau almari besi yang berkunci.


Semua kunci almari besi atau kabinet atau bilik penyimpanan dokumen terperingkat hendaklah disimpan oleh Pengarah atau Timbalan Pengarah dan / atau Pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa oleh Pengarah atau Timbalan Pengarah. Pengarah atau Timbalan Pengarah perlulah menyerahkan rekod dokumen-dokumen terperingkat tersebut kepada Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia untuk didaftarkan.


Kesimpulannya, dokumen terperingkat ini sangatlah penting kepada kerajaan Malaysia. Oleh itu, memang menjadi tanggungjawab kita sebagai penjawat awam untuk menjaga kerahsiaannya dokumen ini agar tidak terlepas kepada pihak luar.

No comments: